Roční kontrolní prohlídky tepelných čerpadel

V dnešní době spousta výrobců tepelných čerpadel udává, že tepelná čerpadla jsou naprosto bezúdržbová a že chytrá regulace se postará o vše potřebné ohledně chodu tepelného čerpadla. Ale je tomu opravdu tak? Abychom si na tuto otázku uměli odpovědět, tak si nejprve musíme uvědomit, jak tepelné čerpadlo vlastně pracuje.

Tepelné čerpadlo se skládá ze tří hlavních částí. Z výparníku, kondenzátoru a kompresoru. Výparník odebírá teplo zdroji tepla (vzduchu, vodě, zemi) a kondenzátor nám teplo dodává do objektu nejčastěji ve formě vody, ale může to být i ve formě teplého vzduchu. Transport energie zajišťuje kompresor. Čím je teplota zdroje tepla a teplota kondenzátoru méně rozdílná, tím se kompresor tepelného čerpadla méně zatěžuje a tepelné čerpadlo pracuje efektivněji.

První rok po instalaci tepelná čerpadla většinou efektivně pracují. Například vzduchové tepelné čerpadlo dokáže standardně nasávat vzduch o teplotě -20 °C, tento pak ochladit na teplotu -30 °C a výsledek ochlazení vzduchu vám dokáže předat ve formě teplé vody o teplotě +60 °C, která potom jde do radiátorů nebo do výměníků pro ohřev teplé užitkové vody.

„K bezproblémovému chodu je však potřeba mít vzduchový výměník . To proto, aby vzduch mohl volně proudit a aby vzduch mohl odevzdávat svoje teplo. Problém ale bývá, že se výměníky obecně zanášejí drobnými nečistotami, které potom brání volnému průchodu vzduchu," sdělil nám David Šafránek ze společnosti Stiebel Eltron. Díky tomu je potom celkové množství proudícího vzduchu menší a tím je i nižší střední teplota výparníku. Z toho důvodu se kompresor tepelného čerpadla musí více zatěžovat a celkový provoz tepelného čerpadla je následně výrazně dražší.

Nedostatečný průtok vzduchu navíc způsobuje i lokálně rychlejší proudění skrze jiné části výparníku a tím může docházet i k vyšší hlučnosti tepelného čerpadla. „Dalším velkým problémem bývají zvířecí chlupy a drobné částečky listů poletující ze zahrady. Tyto skutečnosti se můžou na provozu tepelného čerpadla projevit nejen zvýšenou spotřebou elektrické energie a tím zvýšenou provozní cenou, ale samozřejmě i životností tepelného čerpadla," doplňuje ještě Šafránek. Kompresor se při nedostatku primární energie více zatěžuje a tím se snižuje jeho životnost. Kompresor se však nezatěžuje jen při nedostatku primární energie, ale i při zbytečném zatěžování na straně odběru tepla.

Na celkovou roční ekonomiku provozu má poměrně velký vliv i střední teplota radiátorů (rozdíl mezi teplotou vody do radiátoru vstupující a teplotou vody z radiátorů vystupující). Čím je střední teplota radiátorů nižší, tím je celý proces účinnější a kompresor se méně opotřebovává. Střední teplota radiátorů je úměrná průtoku vody otopnou soustavou. Čím je průtok vody vyšší, tím nižší je teplotní rozdíl na radiátorech a ty mají díky tomu vyšší výkon.

Problém však bývá s nečistotami ve vodě v otopné soustavě, které se usazují na sítkách, a tím se zvyšuje tlaková ztráta v potrubí, a samozřejmě pak klesá průtok vody v otopné soustavě. Navíc se zvyšuje teplotní rozdíl mezi vstupní a výstupní vodou do radiátorů. Tato skutečnost má za následek opět větší zatěžování kompresoru a s tím spojené vyšší provozní náklady.

Pro dlouhou životnost teplených čerpadel a pro nízké provozní náklady je tedy bezpodmínečně nutné minimálně jednou za rok zkontrolovat stav sítek v systému na straně topné, případně zdrojové vody a zkontrolovat stav a čistotu výměníků.

Seriál jsme připravili z podkladů společnosti Stiebel-Eltron.

Více informací najdete na www.tepelna-cerpadla.cz nebo na www.stiebel-eltron.cz.

Zveřejněno: 28. 06. 2013